Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan)


Doğal arıtma sistemleri konusu son zamanlarda dünyada da üzerinde yoğun çalışmaların olduğu konulardan biridir. Ülkemizde ise bu sistemlerin uygulanması yönündeki tavsiyeler 8. Beş yıllık Kalkınma Planında yer almaktadır. Bu kalkınma planı döneminde 2500 köye arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon yapımı hedeflenmektedir (DPT, 2000).Kırsal kesimde sadece köylerin değil yeterli araştırma çalışmaları yapılması durumunda bu kesimdeki ilçe ve illerin de evsel atıksu problemi doğal arıtma sistemleri ile çözülebilir.

Doğal arıtma sistemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerin doğal ortamlarda oluşturulduğu basit ve ucuz metotlardır. Bu etkileşimler doğal ortamda su, toprak, bitki, mikroorganizmalar ve atmosfer arasında gerçekleşmektedir.

Günümüzde arıtma sistemleri büyük bir hızla gelişmekte ve daha komplike ve pahalı sistemler inşa edilmektedir. Bununla birlikte maliyet ve işletme masrafları da bu ölçüde artmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin çalıştırılmasında kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Doğal Arıtma-3   Doğal Arıtma-4

Son yıllarda pahalı arıtma sistemlerine alternatif olarak doğal arıtma sistemleri üzerinde yoğun olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir arıtma sağlanması bakımından bu konu büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz koşullan dikkate alındığında bilhassa kırsal bölgelerde doğal arıtma sistemleri, atıksu sorunlarının ucuz ve sürdürülebilir çözümü için büyük bir önem arz etmektedir.

Ekilmiş Sulak Alanların Avantajları

• Kolay uygulanabilirlik,
• İleri teknoloji ve pahalı ekipmanlara gereksinim olmaması,
• Düşük enerji ihtiyacı,
• Düşük maliyet,
• Basit işletim,
• İşletim kararlılığı,
• Düşük miktarda çamur oluşumu,
• Flora ve fauna habitatlarını destekleyerek biyoçeşitlilikte artış sağlamak,
• Hasat edilen sucul bitkilerin çeşitli amaçlarla kullanılması


Doğal Arıtma-5  Doğal Arıtma-7  Doğal Arıtma-8