Tehlikeli Atık YönetimiAtık yönetiminin en son basamağı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle geri kazanılamayan veya geri dönüştürülemeyen atıkların bertarafıdır.


Atıkların vahşi ve kontrolsüz depolanması, hava, su ve toprak üzerinde düzeltilmesi zor veya kalıcı etkilere sebep olabilir. Bu noktada, tehlikeli atık bertarafı konusunda ANT ÇEVRE;

• Sınırlı su kaynaklarını, sızıntı sularının neden olduğu yer altı suyu kirlenmesinden kaynaklanan problemlerden korumayı,  
• Küresel ısınmaya neden olan depolama sahalarından çıkan gazların direk olarak atmosfere verilmesini önlemeyi amaçlar.

Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atıklar; bulaşıcı hastalıklara neden olabilen patlayıcı, parlayıcı, korozif, toksik vb. özelliklere sahip olan atıklardır.
Tehlikeli atık yakma tesisi; doğaya zarar vermeden tehlikeli atıkların uygun yöntemlerle bertarafı ve bertaraf anında elde edilen enerjinin değerlendirilmesinden ibarettir.
Bu sayede ANT ÇEVRE, miktarı günden güne artan, asla geri kazanılamayacak ve geri kullanılamayacak olan atıkların bertarafını sağlarken,  atmosferi de sera gazlarından korumuş olur.


Tehlikeli Atık Yönetimi-1  Tehlikeli Atık Yönetimi-3  Tehlikeli Atık Yönetimi-2
Yakma tesisinin temel süreçleri;

• Ulusal Atık Formu Kontrolünde  Tehlikleli  Atık Kabulü
• Tehlikeli Atık Ön Şartlandırma ve Ayırma
• Katalizör Yakıt ve  Hava İlâvesi ile Kurutma ve Fırında Yakma, Enerji Üretimi
• Son Ürün Cürufarın Uzaklaştırılması, Gerektiğinde Cüruf Yıkama
• Cüruf Şartlandırma: Metal (Fe) Giderme, Elek ile Sınıfandırma, Kaba Fraksiyonun Parçalanması
• Yakma Fırınının Üst Kısmında Kullanılmış (İkincil) Hava İlâvesi ile Baca Gazlarının ve Tozların Yakılması
• Gaz Soğutma
• Baca Gazının Arıtılması
• İleri Gaz Temizleme
• Temizlenmiş Baca Gazının Alıcı Ortama (Havaya) Deşarj Edilmesi
• Atık Su Arıtma (kimyasal-aktif çamur veya mbr-ozon)
• Enerji Değerlendirme (elektrik üretimi, buhar kullanımı)


Döner silindir fırın;


Proses kontrolü, dönme hızı ve dolma derecesine dayanarak yapılır. İlâve edilen hava, ızgara ya da akışkan yataklı fırınlardaki gibi atıktan geçmek yerine, atıkla birlikte doğru akımla fırından geçer. Atıkların dönme silindirli fırında, tam yanma sağlayıncaya kadar kalmalıdır.
Döner silindirli fırınlar, genellikle tehlikeli atık için geçerli şartları (son yanma sıcaklığı ve baca gazı kalma süresi) sağlayacak şekilde tasarlanır.
Standart yakma proseslerinde fırın tipleri;
• Izgara Fırını; Kalorifk değeri (9000 – 15000 kJ/kg)  olan karışık katı atık ve evsel katı atıklar için standart yöntemdir.
• Doğru Yatay ızgara
• Ters Akışlı Yatay Izgara
• Silindirik Izgara
• Akışkan Yataklı Fırınlar; Çok düşük veya çok yüksek kalorifk değere (5 500 – 35 000 kJ/kg) sahip homojen atıklar için uygulanır. Akışkanlaştırılmış yatakta yakılacak atıkların öncelikle tasnif edilip homojenize edilmeleri gerekir.
• Döner Silindir Fırını; Düşük veya yüksek kalorifk değerlere (7 000 – 35 000 kJ/kg) sahip çamurlu, sıvı veya katı karışık atık ve tehlikeli atıklar için kullanılır. Özellikle tehlikeli atıklar için kullanılmaktadır.

Tehlikeli atıkları yakma tesisleri için işletme maliyeti aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

• Yakma Tesisinin Kapasitesi
• Baca Gazı Arıtma Teknolojisi ve Emisyon Limitleri
• Isı ve Buhar Satış İmkânının Mevcudiyeti, Varsa, Satış Fiyatları
• Tam Kapasiteli İşletme/ İhtiyacından Daha Yüksek Kapasite
• Yatırım Maliyeti Ve Amortisman Koşulları
• İnsan Gücü
• Bakım ve Onarım
• Atıksu Arıtımı

Tehlikeli Atık Yönetimi-4   Tehlikeli Atık Yönetimi-6  Tehlikeli Atık Yönetimi-7